Sunday, December 16, 2012

Karli

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Wednesday, December 12, 2012

Hansen Family

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Wednesday, December 5, 2012

Justin, Kathy and Asher

Photobucket

Saturday, December 1, 2012

Alofipo Family

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Monday, November 12, 2012

Ttauelangi Family


James Family


Friday, November 2, 2012

Jack Turns 2!

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

The Perrys

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Saturday, September 22, 2012

Big Day


Friday, September 14, 2012

Jamie


Saturday, September 8, 2012

Zeke


Monday, August 13, 2012

Sneak Peek

Murray Wedding

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket